เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

10 ก.ค. 2561 12:24 น.

จำนวนการเข้าชม 658 ครั้ง

ตอนที่เราเป็นเด็กๆ เกรดเฉลี่ยเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จ พอทำงานก็มี KPI วัดผลงานตามเป้าหรือไม่ สิ่งนี่แหละครับ จะเป็นตัวผลักดันให้เด็กๆหรือทุกคนพัฒนายิ่งขึนไป วันนี้การศึกษามีอะไรมาอัพเดท ติดตามพร้อมกันในช่วงโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

กลุ่ม ปตท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จการดำเนินโครงการ CONNEXT ED ให้แก่ School Partner ทั้งรุ่น 1 และ รุ่น 2 เพื่อพัฒนาระบบวัดผลในการจัดทำแผนดัชนีชี้วัดผลความสำเร็จ หรือ KPIs ของกลุ่ม ยึดตามแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดของการดำเนินโครงการ CONNEXT ED อันเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยประเมินการพัฒนาของโรงเรียนและเป็นการช่วยในการวางการพัฒนาต่อไปอย่างถูกทิศทางมากขึ้น

 กลุ่ม ปตท. จึงได้ร่วมสานต่อพันธกิจในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน มุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผู้นำเพื่อการพัฒนาการด้านการศึกษาที่ยั่งยืน สร้างเยาวชนให้เติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นผู้ที่สามารถสร้างอนาคตของประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง โดยมีหลักสูตรการพัฒนาครูผู้สอนทางด้านสะเต็ม และภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน หลักสูตรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน รวมไปถึงหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน

 นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงไฟฟ้า (Light for a Better Life) ภายในโรงเรียนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งการพัฒนาด้านต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนได้รับความร่วมมือจากพนักงาน กลุ่ม ปตท. ที่เป็น School Partner และผู้สนับสนุนการทำงานด้านอื่น ๆ อีกด้วย  ทั้งนี้ การพัฒนาด้านการศึกษา ต้องให้เวลาเพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์และการเปลี่ยนแปลง การจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จของหลักสูตรการพัฒนาด้านต่าง ๆ จึงเป็นเครื่องมือบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย รวมถึงเสริมสร้างจุดด้อยให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดเป็นผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างยั่งยืน

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.