ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

3 ส.ค. 2561 10:53 น.

จำนวนการเข้าชม 1,137 ครั้ง

ติดตามข่าวการศึกษากันต่อครับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า จัดเสวนาวิชาการ และปัจฉิมนิเทศหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง หรือ วบส. รุ่นที่ 1
งานเสวนาวิชาการภายใต้ชื่อ Thailand The Next Frontier Challenges & Opportunities มีผู้บริหารจากภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างน่าสนใจ ทั้งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสากิจ, ตัวแทนจากสำนักงบประมาณ, ก.ล.ต., รวมทั้งผู้บริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป, บริษัท ช. ทวี และบริษัทท่าอากาศยานไทย

สำหรับนิด้า เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มีการผลิตผลงานวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้านพัฒนบริหารศาสตร์เป็นหลัก ปัจจุบันมีการจัดแบ่งสาขาวิชาทางการบริหารการพัฒนาด้วย

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.