เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

9 ส.ค. 2561 11:25 น.

จำนวนการเข้าชม 796 ครั้ง

กระบวนการเรียนรู้แบบแก้ ปัญหา เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็นและแก้ปัญหาเป็น โดยการนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ บางครั้งก็เรียนวิธีสอนนี้ว่าการสอนแบบวิทยาศาสตร์ ติดตามความคืบหน้าด้านการศึกษา พร้อมกันในช่วงโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)
กิจกรรมมากมายตั้งแต่ คหกรรม อุตสาหกรรม ความคิดสร้างสรรค์ บริการและพาณิชย์กรรม เกษตรกรรม เป็นของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ ที่บริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนทำแผนพัฒนาเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนคุณภาพ

ทั้งหมดนี้ เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพให้นักเรียน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติจริงมาวางแผน ทำงานเป็นทีม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมถึง ตระหนักถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.