เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

16 ส.ค. 2561 11:10 น.

จำนวนการเข้าชม 689 ครั้ง

ติดตามความคืบหน้าด้านการศึกษา พร้อมกันในช่วงโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

กลุ่ม ปตท. ได้มีโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ให้แก่โรงเรียนประชารัฐ กลุ่ม ปตท. จำนวน 82 โรงเรียน ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้า สังเกตการเรียนการสอนและกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือพีแอลซี ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมจะรู้ถึงแนวทางในการพัฒนาตนด้านการเรียนการสอน ไม่เพียงช่วยให้ครูเกิดการเรียนรู้ แต่ได้แบ่งปันความรู้ระหว่างกันนำไปสู่การพัฒนาในวิชาชีพอีกด้วย

กลุ่ม ปตท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพครู ด้วยเชื่อว่าเมื่อครูมีความรู้ ความสามารถและทักษะการสอนที่ดีแล้ว ย่อมส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของเด็กก็จะดีขึ้นไปด้วย ในระยะต่อไปได้กำหนดแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายในกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แก่โรงเรียนใน กลุ่ม ปตท. ตลอดปีการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.