เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

17 ส.ค. 2561 11:31 น.

จำนวนการเข้าชม 765 ครั้ง

ติดตามความคืบหน้าด้านการศึกษา พร้อมกันในช่วงโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี จังหวัดนครนายก โรงเรียนแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งวันนี้ได้จัดกิจกรรม “ค่ายสร้างคนดี สู่วิถีพอเพียง ตามรอยพ่อแห่งแผ่นดิน” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ผู้ปกครอง และชุมชน มาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี นายภัทรชัย ขันธหิรัญ (นายอำเภอองครักษ์) มาเป็นประธานในพิธี กิจกรรมการเข้าค่ายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ฐาน ได้แก่ 1.ฐานกล้วยฉาบเลิศรส  2.ฐานการเสียบกิ่งมะนาว 3.ฐานน้ำหมักชีวภาพ 4.ฐานที่ห่อผลไม้ DIY 5.ฐานการผสมพันธุ์ปลา


ทั้งหมดนี้ ทางโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ พัฒนาผู้เรียนและชุมชนให้มีความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงและสามารถบูรณาการกับเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.