ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

6 ธ.ค. 2559 12:04 น.

จำนวนการเข้าชม 49,889 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี ในรัชกาลปัจจุบัน โดยมี 7 องคมนตรีเดิมจากสมัยรัชกาลที่๙ และ 3 องคมนตรีใหม่ คือ พล.อดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ ,พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ,พล.อไพบูลย์ คุ้มฉายา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

        โดยที่คณะองคมนตรีได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งองคมนตรีและทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรี

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช๒๕๕๗ ประกอบกับมาตรา๑๒ มาตรา๑๓และมาตรา๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช๒๕๕๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

        ๑. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์                 เป็น องคมนตรี
        ๒. นายเกษม วัฒนชัย                        เป็น องคมนตรี
        ๓. นายพลากร สุวรรณรัฐ                    เป็น องคมนตรี
        ๔. นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ                 เป็น องคมนตรี
        ๕.  นายศุภชัย ภู่งาม                          เป็น องคมนตรี
         ๖. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ                   เป็น องคมนตรี
         ๗. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข           เป็น องคมนตรี
         ๘. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ           เป็น องคมนตรี
         ๙. พลเอก ธีรชัย นาควานิช                 เป็น องคมนตรี
         ๑๐.พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา                เป็น องคมนตรี

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          
          ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

เป็นปีที่๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
     ประธานองคมมนตรี

         
สำหรับองคมนตรีลำดับที่ ๘. พลเอก ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ และลำดับที่๑๐. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เดิมทีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเมื่อมีการโปรดเกล้าฯให้ทั้งสองเป็นองคมนตรีแล้ว จึงหมายความว่าทั้งสองได้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปก่อนหน้าด้วยการลาออกแล้ว

       
ที่มา: True4U News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.