การเมือง
นายกฯ เซ็นร่างพรบ.ประชามติแล้ว! ชงสภาพิจารณาด่วน

นายกฯ เซ็นร่างพรบ.ประชามติแล้ว! ชงสภาพิจารณาด่วน

นายกฯ เซ็นร่างพรบ.ประชามติแล้ว! ชงสภาพิจารณาด่วน

โฆษกรัฐบาล เผย "ประยุทธ์" ลงนามเสนอร่างพ.ร.บ.ประชามติ เพื่อชงเข้ารัฐสภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้ววันนี้ (4พ.ย.) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... โดยวันนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงนามในหนังสือเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... โดยได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกวิเคราะห์ สรุปสาระสำคัญ และเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ถึงประธานรัฐสภา เพื่อให้นำเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไปแล้ว


ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... มีเจตนาเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ประชาชนสามารถแสดงเจตจำนงผ่านการออกเสียงประชามติ ทั้งกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพื่อหาข้อยุติในประเด็นปัญหาที่มีความสำคัญ อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH