การเมือง
ราชกิจจาฯ ประกาศ เปลี่ยนกก.บห.พรรคพลังประชารัฐ

ราชกิจจาฯ ประกาศ เปลี่ยนกก.บห.พรรคพลังประชารัฐ

ราชกิจจาฯ ประกาศ เปลี่ยนกก.บห.พรรคพลังประชารัฐ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ หลังกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ แจ้งลาออก 18 คน20 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ความว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ จํานวน 34 คน นั้น


บัดนี้ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ดังนี้


1. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ โดยพรรคพลังประชารัฐได้รับทราบการลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นเหตุให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 14 วรรคหนึ่ง (2)


2. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ โดยพรรคพลังประชารัฐได้รับทราบการลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นเหตุให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 14 วรรคหนึ่ง (2)


3. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ โดยพรรคพลังประชารัฐได้รับทราบการลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นเหตุให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 14 วรรคหนึ่ง (2)


4. นายชาญวิทย์ วิภูศิริ ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ โดยพรรคพลังประชารัฐได้รับทราบการลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นเหตุให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 14 วรรคหนึ่ง (2)


5. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ โดยพรรคพลังประชารัฐได้รับทราบการลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นเหตุให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 14 วรรคหนึ่ง (2)


6. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ โดยพรรคพลังประชารัฐได้รับทราบการลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นเหตุให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 14 วรรคหนึ่ง (2)


7. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ โดยพรรคพลังประชารัฐได้รับทราบการลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นเหตุให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 14 วรรคหนึ่ง (2)


8. นายสันติ พร้อมพัฒน์ ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ โดยพรรคพลังประชารัฐได้รับทราบการลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นเหตุให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 14 วรรคหนึ่ง (2)


9. นายสุพล ฟองงาม ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ โดยพรรคพลังประชารัฐได้รับทราบการลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นเหตุให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 14 วรรคหนึ่ง (2)


10. นายธรรมนัส พรหมเผ่า ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ โดยพรรคพลังประชารัฐได้รับทราบการลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นเหตุให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 14 วรรคหนึ่ง (2)


11. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ โดยพรรคพลังประชารัฐได้รับทราบการลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นเหตุให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 14 วรรคหนึ่ง (2)


12. นายนิโรธ สุนทรเลขา ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ โดยพรรคพลังประชารัฐได้รับทราบการลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นเหตุให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 14 วรรคหนึ่ง (2)


13. นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ โดยพรรคพลังประชารัฐได้รับทราบการลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นเหตุให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 14 วรรคหนึ่ง (2)


14. นายสกลธี ภัททิยกุล ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ โดยพรรคพลังประชารัฐได้รับทราบการลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นเหตุให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 14 วรรคหนึ่ง (2)


15. นายไผ่ ลิกค์ ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ โดยพรรคพลังประชารัฐได้รับทราบการลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นเหตุให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 14 วรรคหนึ่ง (2)


16. นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ โดยพรรคพลังประชารัฐได้รับทราบการลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นเหตุให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 14 วรรคหนึ่ง (2)


17. นายสุรชาติ ศรีบุศกร ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ โดยพรรคพลังประชารัฐได้รับทราบการลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นเหตุให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 14 วรรคหนึ่ง (2)


18. นายนิพันธ์ ศิริธร ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ โดยพรรคพลังประชารัฐได้รับทราบการลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นเหตุให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 14 วรรคหนึ่ง (2)


ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ที่เหลืออยู่จํานวน 16 คน พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 15 วรรคหนึ่ง (3) ได้แก่


1. นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค


2. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค


3. นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ เหรัญญิกพรรค


4. นายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียนสมาชิกพรรค


5. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการบริหารพรรค


6. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการบริหารพรรค


7. นายอิทธิพล คุณปลื้ม กรรมการบริหารพรรค


8. นายชวน ชูจันทร์ กรรมการบริหารพรรค


9. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ กรรมการบริหารพรรค


10. นายสันติ กีระนันทน์ กรรมการบริหารพรรค


11. นายสรวุฒิ เนื่องจํานงค์ กรรมการบริหารพรรค


12. นายอนุชา นาคาศัย กรรมการบริหารพรรค


13. นายวิรัช รัตนเศรษฐ กรรมการบริหารพรรค


14. นายสุชาติ ชมกลิ่น กรรมการบริหารพรรค


15. นางประภาพร อัศวเหม กรรมการบริหารพรรค


16. นายไพบูลย์ นิติตะวัน กรรมการบริหารพรรค


อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐที่พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะอยู่ในตําแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 15 วรรคสี่


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563


พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา นายทะเบียนพรรคการเมือง

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH