ผังรายการ
ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อกำหนดการใช้งาน

กฎเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการ

1. www.true4u.com เป็นเว็บไซต์ของบริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด ที่ทุกท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชม และใช้บริการได้ โดยขณะที่เข้าเยี่ยมชม และใช้บริการผ่านทาง www.true4u.com นั้น ท่านผู้ใช้บริการต้องตกลงยอมรับกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด กำหนด รวมถึงข้อสงวนสิทธิ์ และข้อจำกัดความรับผิด (Disclaimer & Limitation of Liability) นโยบายสิทธิส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตลอดจน ลิขสิทธิ์ (Copyright) ในเว็บไซต์ www.tnnthailand.com และ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในแต่ละส่วนของเว็บไซต์แห่งนี้ และ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2. บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด และ www.true4u.com มีนโยบายสิทธิส่วนบุคคล (Privacy Policy) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับท่านผู้ใช้บริการ www.true4u.com ข้อมูลในการ ลงทะเบียน และ รายละเอียดอื่น ๆ ของท่าน มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายรักษาสิทธิส่วนบุคคลของทาง www.true4u.com ซึ่งท่านสามารถอ่าน รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

3. ในการใช้บริการของ www.true4u.com ท่านผู้ใช้บริการจะต้องให้ รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเองตามความเป็นจริง ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และครบถ้วนสมบูรณ์ และปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

4. หากท่านผู้ใช้บริการให้รายละเอียดใดๆ ตามข้อ 3. ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความจริง ไม่สมบูรณ์ หรือ มีเหตุผลที่ทำให้ www.true4u.com เชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นเท็จ ทาง www.true4u.com มีสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการใช้บริการของท่ านที่ www.true4u.com และ/หรือ ปฏิเสธที่จะให้การบริการใดๆ แก่ท่าน

5. ท่านผู้ใช้บริการต้องไม่นำส่วนหนึ่งส่วนใดของการบริการ การเข้าสู่การบริการ หรือประโยชน์ของบริการ ไปทำซ้ำ ดัดแปลง ขายต่อ หรือกระทำการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในทางการค้า หรือ เป็นภัยอันตรายต่อ ประเทศชาติ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และ สถาบันพระมหากษัตริย์

6. ท่านผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า บรรดารายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ข้อความ บทความ ข้อมูล ซอฟท์แวร์ โปรแกรมต่างๆ เสียง ดนตรี วีดีโอ รูปภาพ กราฟฟิค หรือส่วนประกอบใดๆ (ต่อไปนี้จะเรียก รวมว่า “เนื้อหา”) ที่ได้ถูกนำเสนอต่อสาธารณะ บนเว็บไซต์ www.true4u.com หรือส่งต่อแบบส่วนตัวนั้น ถือเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวของผู้ที่นำเสนอเนื้อหานั้ นๆ ซึ่งหมายความว่า ท่านผู้ใช้ บริการ (มิใช่บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด หรือ www.true4u.com) จะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้ งหมด ทุกประเภท ที่เกิดจากการนำเสนอข้อมูลของท่านผู้ใช้บริการเองบน เว็บไซต์ www.true4u.com ไม่ว่าจะเกิดจากการส่งข้อมูล การประกาศ การโพสต์ (Post) การอัพโหลด (Upload) หรือการส่งจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (E-mail) หรือการกระทำอื่นใด ผ่านการให้บริการของ www.true4u.com

7. บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด และ www.true4u.com มิได้เข้าไปควบคุมเนื้อหาที่ถู กผู้อื่นนำเสนอผ่านการให้บริ การของ www.true4u.com ดังนั้นบริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด และ www.true4u.com จึงไม่สามารถรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์ คุณภาพ หรือความเหมาะสมของเนื้อหาที่ เกิดขึ้นจากการนำเสนอนั้นได้ โดยที่ผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ โปรดทำความเข้าใจว่า การใช้บริการของ www.true4u.com หรือข้อมูล เนื้อหาใดๆ ที่แสดงบน www.true4u.com หรือส่งผ่าน www.true4u.com นั้น อาจทำให้ท่านได้เห็น หรือรับทราบเนื้อหาที่ผิ ดกฎหมาย ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ ซึ่งไม่อยู่ในฐานะที่บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด หรือ www.true4u.com จะรับผิดชอบต่อเนื้อหา ความสูญเสีย และ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการละเว้น ละเลย หรือประมาทเลินเล่อ อนึ่ง ท่านผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้ บริการในกรณีต่อไปนี้ :
- ประกาศ โพสต์ (Post) อัพโหลด (Upload) ส่งจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (E-mail) ส่งผ่าน ส่งต่อ หรือ กระทำด้วยวิธีอื่นใด ในการนำเสนอ (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “นำเสนอ”) เนื้อหา หรือสิ่งใดๆ ที่ ผิดต่อกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ขัดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่เหมาะสม เป็นอันตราย รบกวน ดูหมิ่น หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือ สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น ประเทศชาติ และ สถาบันพระมหากษัตริย์ แม้แต่เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตาม
- เสนอเนื้อหา หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิของบุคคลอื่น
- นำเสนอเนื้อหา หรือสิ่งใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ชักชวน หรือเรี่ยไร โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก www.true4u.com
- นำเสนอเนื้อหา หรือสิ่งใดๆ ที่มีโปรแกรมไวรัสติดอยู่ (ไม่ว่าไวรัสนั้นจะเป็นที่รู้จั กหรือไม่ก็ตาม) รวมถึงไฟล์ หรือโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่ อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดการทำหน้าที่ของซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม
- แทรกแซง หรือรบกวนการบริการ หรือผู้ให้บริการ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกั บการบริการ ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ หรือไม่เชื่อฟัง ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไข นโยบายหรือข้อบังคับใดๆ ของ www.true4u.com หรือเครือข่ายที่ให้บริการ
- รบกวนผู้อื่น เก็บ รวบรวม ทำให้เสียหาย หรือ ทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น

8. ท่านผู้ใช้บริการตกลง และรับทราบว่า www.true4u.com มิได้มีการตรวจสอบเนื้อหาใดๆ ก่อน บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด และ www.true4u.com มีสิทธิ และอำนาจแต่เพียงฝ่ายเดี ยว ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหา ที่ปรากฏหรือถูกนำเสนอใน www.true4u.com ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากเห็นว่า เนื้อหานั้นเป็นการขัดต่อกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ และเงื่อนไข หรือนโยบายต่างๆของ www.true4u.com

9. www.true4u.com เคารพในสิทธิของทุกท่านที่ นำเสนอเนื้อหามายัง www.true4u.com ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาใด และวิธีใดๆ ที่ท่านเลือก มานำเสนอใน www.true4u.com ท่านจำเป็นต้อง ให้สิทธิแก่ www.true4u.com โดยอิสระ ถาวร และยินยอมให้ www.true4u.com ได้ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข แปล ตีพิมพ์ และเผยแพร่ เนื้อหาดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) เพื่อรวบรวมเข้าไว้ และ/หรือ เผยแผ่ออกไป

10. ห้ามนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย โลโก้ และ/หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ของบริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด หรือ www.true4u.com ไปใช้ หรือ กระทำการเพื่อวัตถุประสงค์ อื่นใด เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด และ www.true4u.com แล้วเท่านั้น

11. ประกาศใดๆ ของ www.true4u.com สามารถทำได้โดยการแจ้ง หรือประกาศให้ท่านผู้ใช้บริ การทราบผ่านทางอีเมล์ (e-mail) จดหมาย หรือผ่านทางสื่ออื่นๆ

12. www.true4u.com อาจระงับรหัสผ่าน หรือการใช้บริการ หากท่านกระทำการใด ๆ ที่ถือเป็นการละเมิดต่อเงื่อนไขการให้บริการ และอาจจะงดการให้บริการแก่ท่าน ซึ่งการงดให้บริการนี้ อาจไม่มีการแจ้งให้ ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ อาจต้องยุติ หรือ ลบทะเบียน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของท่านออก ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ ท่าน สำหรับการสิ้นสุดของการเข้าสู่การบริการ

13. หากท่านพบการละเมิด หรือ การฝ่าฝืน หรือมีข้อสงสัยใดๆ โปรด แจ้งหรือสอบถามโดยส่งอีเมล (E-mail) มาที่ true4u.24official@gmail.com

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อสงวนสิทธ์ และข้ำจำกัดความรับผิด

ท่านผู้ใช้บริการกรุณาทำความเข้าใจให้ชัดเจน และ ตกลงยอมรับว่า :

1. การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ ข้อความ ภาพ เสียง วีดีโอคลิป หรือ เนื้อหาใดๆ ใน www.true4u.com นี้ เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ฐานข้อมูลทางวิชาการ ความรู้ด้านต่างๆ และ เป็นเพียงสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของ หรือแหล่งข้อมูลข่าวสาร ในด้านต่างๆ เท่านั้น โดย และ www.true4u.com ไม่สามารถตรวจสอบ หรือ สืบค้นเพื่อทราบถึงแหล่งที่ มา และ/หรือ รายละเอียด ของเนื้อหา ทั้งหมดของเว็บไซต์ ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลดังกล่ าว หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้ใช้บริการ หรือ บุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่างบริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด และ/หรือ www.true4u.com กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิก ของเว็บไซต์ และ/หรือ บุคคลภายนอก

2. บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด และ www.true4u.com มิได้กระทำการแทน รับรอง หรือ รับประกันในสินค้า / บริการ คำแนะนำ ความเห็น ถ้อยคำ เนื้อหา หรือข้อมูล ข่าวสารอื่นใด รวมถึง คุณภาพของสินค้า บริการ เนื้อหา หรือการเชื่อมโยง (Link) ต่างๆ ที่ปรากฏ เผยแพร่ หรือที่ท่านได้มาโดยผ่านบริการของ www.true4u.com ทั้งทางตรงและทางอ้อมว่า ถูกต้อง เป็นความจริง แน่นอน หรือเชื่อถือได้ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับความเสี่ ยงทุกประการแต่เพียงผู้เดียว ในการที่จะเชื่อถือสินค้า / บริการ คำแนะนำ ความเห็น ถ้อยคำ เนื้อหา หรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อความหมาย หรือแง่มุมต่างๆ เพื่อการค้า การคาดการณ์ และการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ ใด จุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ โดยที่บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด และ www.true4u.com จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3. บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด และ www.true4u.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสียกำไร ผลประโยชน์ ข้อมูล หรือความสูญเสียอื่นใด อันเป็นผลเนื่องมาจาก:
- การที่ไม่สามารถใช้บริการได้
- การส่งต่อข้อมูล หรือ การเข้ามายังบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
- คำชี้แจง หรือ การปฏิบัติของบุคคลที่สาม ต่อ การใช้บริการ หรือ เนื้อหาสาระใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ

4. บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด และ www.true4u.com ไม่รับรอง หรือ รับประกันว่า:
- บริการของเราจะตรงตามความต้องการของท่านหรือไม่
- บริการจะปลอดภัย ไม่ถูกรบกวน หรือไม่เกิดความผิดพลาดขึ้น
- สิ่งที่ได้จากบริการจะถูกต้อง หรือเชื่อถือได้แน่นอน
- คุณภาพ หรือรายละเอียด ของสินค้า/บริการ หรือสิ่งอื่นที่ท่านได้ใช้ หรือ สั่งซื้อ โดยผ่านทางบริการของบริษัท จะตรงตามความต้องการของท่าน
- ความผิดพลาดในซอฟท์แวร์จะได้รับการแก้ไข
- ความผิดปกติของระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ซอฟแวร์ หรือ ระบบไอที และ เทคโนโลยี อื่นๆ
- ความบกพร่องไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหา หรือ โปรแกรม และ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ซอฟแวร์ หรือ ระบบไอที และ เทคโนโลยี อื่นๆ โดยพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากบุคคลภายนอก หรือ ไม่ได้เกิดจากผู้ ปฏิบัติงานของบริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด และ www.true4u.com

5. บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด และ www.true4u.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลง หรือ หยุดการให้บริการ ไม่ว่าชั่วคราว หรือ ถาวร (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบต่อท่าน หรือต่อบุคคลที่สามในการแก้ไข ดัดแปลง หรือการหยุดให้บริการที่เกิดขึ้นนี้

6. บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด และ www.true4u.com ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าในการส่ง ความผิดพลาด ความขัดข้อง การลบข้อมูล หรือความล้มเหลวใน การเก็บข้อมูล การหมดเวลา การหยุดให้บริการ อันตราย ความเสียหาย ไวรัส (ไม่ว่าไวรัสนั้นจะเป็นที่รู้จักหรือไม่ก็ตาม) สินค้า บริการ หรือ สิ่งอื่นใดก็ตามที่เกิดจากการที่ท่านผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมสำรวจ เว็บไซต์ ดาวน์โหลด จัดเก็บ ส่ง หรือ นำไปใช้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก www.true4u.com

7. สิ่งใดๆ ที่ดาวน์โหลด หรือได้โดยผ่านทางการให้บริการ ถือว่าได้กระทำโดยการพิจารณาไตร่ตรอง และยอมรับความเสี่ยงของผู้ใช้ บริการแต่เพียงผู้เดียว โดยท่านยอมรับและรับผิดชอบในความเสียหาย ที่ อาจเกิดกับระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากการดาวน์โหลดนั้นๆ

8. การทำธุรกรรมโดยใช้รหัสผ่าน (Password) ของท่านผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใดๆ จนทำให้ข้อมูลของท่านเปลี่ยนไปจากเดิมในระบบฐานข้อมูลสมาชิก ท่านผู้ใช้บริการ (สมาชิก) จะต้องผูกพันกับการทำธุรกรรม นั้นทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไข โดยบริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด และ www.true4u.com จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

9. การชำระเงินค่าสินค้า การจัดส่งสินค้า / บริการที่เกี่ยวข้อง การรับประกันใดๆ หรือการดำเนินข้อตกลงทางธุรกิจ กับผู้ลงโฆษณาโดยผ่านการบริ การของ www.true4u.com เป็นสิ่งซึ่งขึ้นอยู่กับท่าน ผู้ใช้บริการ และผู้โฆษณานั้น ๆ โดยลำพัง บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากข้อตกลงดังกล่าว

10. การเชื่อมโยง (Link) การให้บริการ หรือกลุ่มบุคคลที่สาม อาจทำให้ท่านสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ และเนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมเว็บไซต์ หรือ แหล่งข้อมูลนั้นๆ ดังนั้นเราจะ ไม่รับผิดชอบ และไม่รับรอง ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหาเว็บไซต์ที่ต้องการได้ รวมทั้งไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า หรือสิ่งอื่นใด ที่ท่านจะสามารถค้นหาจากเว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือ ความเสียหายทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่อาจเกิดขึ้น

Our properties may feature Nielsen proprietary measurement software, which will allow you to contribute to market research, such as Nielsen TV Ratings. To learn more about the information that Nielsen software may collect and your choices with regard to it, please see the Nielsen Digital Measurement Privacy Policy at http://priv-policy.imrworldwide.com/priv/browser/th/en/optout.html.

เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นส์ ของเราอาจประกอบด้วยซอฟแวร์ในการวัดซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนีลเส็น ซึ่งทำให้คุณมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยการตลาด เช่น การวัดเรตติ้ง ทีวีของนีลเส็น เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ซอฟแวร์ของนีลเส็นอาจบันทึกไว้ และเพื่อการตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของการวัดดิจิตอลของนีลเส็นที่ http://priv-policy.imrworldwide.com/priv/browser/th/en/optout.htmlline ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความ

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH