ข่าวออนไลน์
ปลดล็อกเสิร์ฟอาหารบนเครื่อง-ขายของที่ระลึก

ปลดล็อกเสิร์ฟอาหารบนเครื่อง-ขายของที่ระลึก

ปลดล็อกเสิร์ฟอาหารบนเครื่อง-ขายของที่ระลึก

กพท.อนุญาตสายการบินให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม-ขายของที่ระลึกบนเครื่องบิน

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานกาณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่3) ระบุว่า เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศมีแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มและของที่ระลึกในอากาศยานในเส้นทางการบินภายในประเทศที่สอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 9/2563 สั่ง ณ วันที่ 31 สิ่งหาคม พ.ศ. 2563


สำนักงานการบินพลเรือนแห่ประเทศไทยจึงออกประกาศกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้


1.ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 2 (5) ของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริกาผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2563


2. ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศสามารถให้บริการอหารและเครื่องดื่ม และของที่ระลึกในอากาศยานได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการออกระเบียบ หลักกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือมาตรการซึ่งหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต-19 ให้ผู้ดำเนิการเดินอากาศปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด


3.ให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นับจากวันออกประกาศ วันที่ 3 กันยายน 2563


Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH