เศรษฐกิจ
ฐานะการเงินไทย ขาดทุนสะสม 1 ล้านล้านบาท!

ฐานะการเงินไทย ขาดทุนสะสม 1 ล้านล้านบาท!

ฐานะการเงินไทย ขาดทุนสะสม 1 ล้านล้านบาท!

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กระทรวงการคลังรายงาน "ฐานะการเงินไทย" ล่าสุด ขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท


เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร ระบุว่า


เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563และงวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 แนบท้ายประกาศนี้ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


ทั้งนี้ในแนบท้ายประกาศแจ้งผลการขาดทุนสะสมขาดทุนสะสม1,069,366,246,596 ล้านบาทPowered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH