เศรษฐกิจ
ให้เครื่องบินเช่าเหมาลำต่อเครื่องเข้าไทยได้

ให้เครื่องบินเช่าเหมาลำต่อเครื่องเข้าไทยได้

ให้เครื่องบินเช่าเหมาลำต่อเครื่องเข้าไทยได้

กพท.อนุญาตให้เครื่องเช่าเหมาลำระหว่างประเทศแบบต่อเครื่องบินเข้าไทยได้


มีรายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ว่าได้ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 4) โดยมีสาระสำคัญคือ เพิ่มเงื่อนไขการอนุญาตทำการบินของอากาศยาน จากฉบับที่ 2 และ 3 คือ "อากาศยานเช่าเหมาลำระหว่างประเทศ (Charter flight) ที่มีผู้โดยสารเปลี่ยนลำ (Transfer Passenger)"

แนวปฏิบัติสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศแบบมีผู้โดยสารเปลี่ยนลำ (Transfer Passenger)

1. ต้องเป็นการต่อเครื่อง (Transfer) ระหว่างเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) เท่านั้น

2. จัดให้มีการกำหนดเส้นทาง (Seal Route) และพื้นที่เฉพาะสำหรับการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารโดยจะแบ่งแยกพื้นที่การใช้งานออกจากบริเวณอื่น ๆ ของสนามบิน

3. กำหนดเวลาสูงสุดไม่เกิน 2 ชม.ในการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารระหว่างเที่ยวบิน (Maximum Transfer Time) หรือใช้เวลาให้น้อยที่สุด เพื่อลดโอกาสการรับสัมผัสเชื้อในอาคารให้น้อยที่สุด

4. ลูกเรือและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องป้องกันตนเองโดยการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด

5. สายการบินจะต้องปฏิบัติตามประกาศของ กพท.เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.ค.63


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.63 เป็นต้นไป

ส่วนเที่ยวบินพาณิชย์แบบปกติ (Commercial flight) ยังไม่ได้รับอนุญาตให้บินเข้าไทย

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH