ข่าวออนไลน์
โปรดเกล้าฯ แต่งนั้น พล.ต.รังษี ธีระศิลป์ ดำรงตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐

โปรดเกล้าฯ แต่งนั้น พล.ต.รังษี ธีระศิลป์ ดำรงตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐

โปรดเกล้าฯ แต่งนั้น พล.ต.รังษี ธีระศิลป์ ดำรงตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลตรี รังษี ธีระศิลป์ ข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายพลเรือน ให้ดำรงตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ โดยให้นับเวลาราชการต่อเนื่อง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน โดยให้นับเวลาราชการต่อเนื่องอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐


จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลตรี รังษี ธีระศิลป์ ข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายพลเรือน ให้ดำรงตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ โดยให้นับเวลาราชการต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH