การเมือง
ด่วน! นายกฯ แถลงใช้ "ยาแรง" ปราบม็อบ

ด่วน! นายกฯ แถลงใช้ "ยาแรง" ปราบม็อบ

ด่วน! นายกฯ แถลงใช้

นายกรัฐมนตรีออกแถลงการณ์เพิ่มความเข้มข้นบังคับใช้กฏหมายดำเนินการต่อผู้ชุมนุมที่ทำความผิด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกแถลงการณ์นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 มีใจความว่า

จากสถานการณ์ชุมนุมในห้วงที่ผ่านมา รัฐบาลและทุกฝ่ายกำลังร่วมกันหาทางออกโดยสงบและสันติ บนพื้นฐานของกระบวนการตามกฎหมายและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


แต่สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มีแนวโน้มที่จะบรรเทาลง แม้รัฐบาลได้แสดงความจริงใจในการแก้ปัญหา โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ใช้ความพยายามปฏิบัติหน้าที่ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งติดตาม และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ดำเนินการต่าง ๆ ตามหลักสากลด้วยความระมัดระวัง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาบรรยากาศของความรัก ความสามัคคี ปรองดองของทุกคนในชาติ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นสำคัญ


ปัจจุบันสถานการณ์ยังคงไม่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนัก และมีแนวโน้มจะพัฒนาไปสู่ความขัดแย้ง นำไปสู่ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป อาจเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและสถาบันอันเป็นที่รักยิ่ง รวมทั้งความสบสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไป รัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคงจึงจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติ โดยจะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับ ทุกมาตราที่มีอยู่ ดำเนินการต่อผู้ชุมนุมที่กระทำความผิด ฝ่าฝืนกฎหมาย เพิกเฉยต่อการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยจะดำเนินคดีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกระบวนกายุติธรรมของประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักการสากล


จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH