ข่าวออนไลน์
ราชกิจจาฯ ผู้สละสัญชาติไทย 6 ราย

ราชกิจจาฯ ผู้สละสัญชาติไทย 6 ราย

ราชกิจจาฯ ผู้สละสัญชาติไทย 6 ราย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย ผู้สละสัญชาติไทย 6 ราย

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.63 เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง เพิกถอนประกาศกระทรวงมหาดไทยบางส่วน


ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเสียสัญชาติไทย ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ให้บุคคลสัญชาติไทย จํานวน ๖๘๕ ราย ซึ่งสละสัญชาติไทยในกรณีสมรสกับคนต่างด้าว ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ เสียสัญชาติไทย ตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ง ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ นั้น


เนื่องจากมีผู้เสียสัญชาติไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าว ได้แสดงความจํานงไม่ประสงค์ที่จะสละสัญชาติไทย เพราะต้องการคงไว้ซึ่งสัญชาติไทยของตน โดยแจ้งขอยกเลิกการสละสัญชาติไทยก่อนวันที่ได้รับอนุญาตให้สละสัญชาติไทย จํานวน ๖ รายดังนั้น อาศัยอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้มีอํานาจสั่งการตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ประกอบกับมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ จึงให้เพิกถอนรายการบางส่วนของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเสียสัญชาติไทย ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ และให้คืนสัญชาติไทยแก่บุคคล ดังต่อไปนี้


๑. ลําดับที่ ๑๑๐ นางสุดใจ แบร์มันน์

๒. ลําดับที่ ๑๑๒ นางพรรณทิพย์ ชรัมม์

๓. ลําดับที่ ๑๔๓ นางปาริชาติ ภิญโญ

๔. ลําดับที่ ๑๖๖ นางน้องใหม่ ซานานีโคเนอ

๕. ลําดับที่ ๒๖๖ นางสาวนุชรา คงสูงเนิน

๖. ลําดับที่ ๔๗๙ นางลินดา ชรัมม์


จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH