ข่าวออนไลน์
ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘ข้อกำหนดกระบวนการฟ้องล้มละลาย’ ให้เร็วขึ้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘ข้อกำหนดกระบวนการฟ้องล้มละลาย’ ให้เร็วขึ้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘ข้อกำหนดกระบวนการฟ้องล้มละลาย’ ให้เร็วขึ้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกําหนดคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ.2549 ให้เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกําหนดคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยมีเนื้อหาระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดคดีล้มละลาย พ.ศ.2549 ให้เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม ในเรื่อง วิธีการติดต่อระหว่างศาล คู่ความและบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณา คดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดี ล้มละลาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลางโดยความเห็นชอบ จากประธานศาลฎีกา จึงออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อกาหนดนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563”

ข้อ 2 ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งข้อกาหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“เพื่อให้กระบวนพิจารณาเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม การติดต่อระหว่าง ศาลล้มละลายกับศาลอื่น หรือระหว่างศาลล้มละลายกับคู่ความ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือผู้เกี่ยวข้องในคดี อาจทำโดยทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทอื่นแทนการติดต่อโดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือประกอบกันก็ได้โดยคำนึงถึงความจำเป็น เร่งด่วน และความเหมาะสมแก่ลักษณะเนื้อหาของเรื่องที่ทำการติดต่อ รวมท้ังจำนวนและลักษณะของเอกสาร หรือวัตถุอื่นที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศาลกำหนด” ให้ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณรงค์ กลั่นวารินทร์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH