การเมือง
ราชกิจจาฯ ตั้ง14มือปราบไซเบอร์

ราชกิจจาฯ ตั้ง14มือปราบไซเบอร์

ราชกิจจาฯ ตั้ง14มือปราบไซเบอร์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอ


วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10)


เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดำเนินงานด้านการสืบสวนสอบสวน ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้


.น.ส.ธนิสสรา ลิ้นสุวรรณ

2.นางวาสนา สิงห์สร้อย

3.พ.ต.อ.พันธนะ นุชนารถ

4.พ.ต.อ.รัฐโชติ โชติคุณ

5.พ.ต.อ.ปฏิญญา จีรชนาสิน

6.พ.ต.อ.จักษ์ ยังให้ผล

7.พ.ต.ท.ศรีสันต์ เฟื่องสังข์

8.พ.ต.ท. อลงกรณ์ กนกวรรณ

9.พ.ต.ท.พิสิษฐ์ ศรีอ่อน

10.พ.ต.ท.ศุภรฐ โชติจำหงษ์

11.พ.ต.ท.ชิษณุพงศ์ ไหวดี

12.ว่าที่พ.ต.ท.เสกสรรค์ องอาจ

13.ร.ต.อ.อิชยา สิทธิธูรณ์

14.ร.ต.อ.ณัฐภัทร เรืองศิลป์ประเสริฐ


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 18 มี.ค.2563

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH