การเมือง
ราชกิจจาฯ ประกาศ อนุมัติพรก. 4 ฉบับ

ราชกิจจาฯ ประกาศ อนุมัติพรก. 4 ฉบับ

ราชกิจจาฯ ประกาศ อนุมัติพรก. 4 ฉบับ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี การอนุมัติพระราชกำหนด รวม 4 ฉบับ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ, พ.ร.ก.ช่วยเหลือทางการเงินผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ, พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ, พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันนี้ (6มิ.ย.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนด รวม 4 ฉบับ

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้เสนอ

1.พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

2.พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

3.พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ.2563

4.พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563รวม 4 ฉบับ ไปเพื่อรัฐสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมได้พิจารณา และลงมติอนุมัติพ.ร.ก. รวม 4 ฉบับดังกล่าว และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมได้พิจารณา และลงมติอนุมัติพ.ร.ก. รวม 4 ฉบับดังกล่าวแล้ว จึงประกาศมาตามความในมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี
Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH