เศรษฐกิจ
ได้เงินเลย! ไม่ต้องลงทะเบียน แจกเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง3พัน

ได้เงินเลย! ไม่ต้องลงทะเบียน แจกเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง3พัน

ได้เงินเลย! ไม่ต้องลงทะเบียน แจกเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง3พัน

สำหรับ 3 กลุ่มเปราะบาง เด็กแรกเกิด,ผู้สูงอายุ และผู้พิการ การรับเงินเยียวยาไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องลงทะเบียน รัฐแจก 1,000 บาท 3 เดือน
วันนี้ (17 มิ.ย.63) นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวง พม. เสนอ โดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งสิ้น 6,781,881 ราย ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังนี้


1.เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1,394,756 ราย


2.ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 ราย


3.คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย


ทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าว ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม) โดยส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและอยู่ในครอบครัวที่ประสบภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะว่างงานของสมาชิกครอบครัวที่เป็นกำลังแรงงาน


กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวง พม. ณ วันที่ 31 พ.ค.63 ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว ทำให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม ไม่ต้องลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการนี้


- จ่ายเงินรอบแรก เดือน มิ.ย.63 จำนวน 2,000 บาท


- จ่ายรอบ 2 เดือน ก.ค.63 จำนวน 1,000 บาท


รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,345,643,000 บาท


การจ่ายเงินแบ่งเป็น 2 ช่องทาง ได้แก่


1.กรมบัญชีกลาง โอนเงินช่วยเหลือเยียวยาโดยตรงไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนผ่านบัญชีธนาคารอยู่เดิม


2.กรมบัญชีกลาง โอนเงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำจ่ายเป็นเงินสดให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่รับเงินอุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสดอยู่เดิม


อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี ตลอด 24 ชม.

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH