ข่าวออนไลน์
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง4อธิการบดี จุฬาฯ ของแก่น บูรพา มรภ.นครสวรรค์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง4อธิการบดี จุฬาฯ ของแก่น บูรพา มรภ.นครสวรรค์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง4อธิการบดี จุฬาฯ ของแก่น บูรพา มรภ.นครสวรรค์

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 4 อธิการบดี จุฬาฯ บูรพา ขอนแก่น และมรภ.นครสวรรค์


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี 4 มหาวิทยาลัย ดังนี้


1. ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ นั้น ที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘๓๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เห็นว่า นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓


จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓


2. ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมพล พงศ์ไทย ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ นั้น เนื่องจาก นายสมพล พงศ์ไทย ได้ดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดตามวาระแล้ว และต่อมาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่ง ที่ ๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องการกำหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๔๔๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และ ที่ สกอ. ๑๓๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา อธิการบดีหรือผู้รักษาการแทนอธิการบดี และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ และแต่งตั้งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา


และในการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ การประชุมลับ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ การประชุมลับ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และการประชุมลับ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวัชรินทร์ กาสลัก ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่โดยที่ได้มีการร้องเรียนและขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาอธิการบดีที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓


3. ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นั้น เนื่องจาก นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ลับ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชาญชัย พานทองวิริยะกุล ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่โดยที่ได้มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นผู้ถูกฟ้องคดีและกระบวนการสรรหาอธิการบดีที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย


ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงขอให้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓


4. ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายบัญญัติ ชำนาญกิจ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น เนื่องจาก นายบัญญัติ ชำนาญกิจ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายไชยรัตน์ ปราณี ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH