ข่าวออนไลน์
ราชกิจจาฯประกาศเพิกถอนสภาพที่ดินสาธารณะย่านบางเขน

ราชกิจจาฯประกาศเพิกถอนสภาพที่ดินสาธารณะย่านบางเขน

ราชกิจจาฯประกาศเพิกถอนสภาพที่ดินสาธารณะย่านบางเขน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนสภาพที่ดินสาธารณะ 33 ไร่ย่านบางเขน


วันนี้ (24 มิ.ย.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2563 โดยมีเนื้อหาว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้


มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2563”


มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


มาตรา 3 ให้ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้


(1) แปลงที่ 1 (ลำรางสาธารณะ) ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 31 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา


(2) แปลงที่ 2 (ลำรางสาธารณะ) ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3 งาน 20 ตารางวา และ


(3) แปลงที่ 3 (ลำรางสาธารณะ) ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3 งาน 51 ตารางวา


ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้


มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากที่ดินสาธารณประโยชน์จำนวนสามแปลง ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นลำรางสาธารณะ ได้แก่ แปลงที่ 1 ลำรางสาธารณะเนื้อที่ประมาณ 31 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา แปลงที่ 2 ลำรางสาธารณะ เนื้อที่ประมาณ 3 งาน 20 ตารางวา และแปลงที่ 3 ลำรางสาธารณะ เนื้อที่ประมาณ 3 งาน 51 ตารางวา ปัจจุบันพลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันในที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวแล้ว สมควรถอนสภาพที่ดินทั้งสามแปลงจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เพื่อมอบหมายให้กองทัพบกนาไปใช้ในการเสริมสร้างหน่วยให้กับหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH