ข่าวออนไลน์
ต้องอ่าน! เงื่อนไขบินเข้าไทยฉบับ2 กพท.ปรับขานรับศบค.

ต้องอ่าน! เงื่อนไขบินเข้าไทยฉบับ2 กพท.ปรับขานรับศบค.

ต้องอ่าน! เงื่อนไขบินเข้าไทยฉบับ2 กพท.ปรับขานรับศบค.

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศ เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย ฉบับที่ 2 ยกเลิกเงื่อนไขเก่า ปรับเพื่อสอดคล้องศบค.

วันนี้ (2ก.ค.63) นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศ เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ระบุว่า ตามที่ออกประกาศกพท. เกี่ยวกับเงื่อนไขในการอนุญาตให้ อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย เมื่อ 29 มิถุนายน 2563 นั้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศ เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย วันที่ 29 มิถุนายน 2563


ข้อ 2 ห้ามอากาศยานขนส่งบุคคลทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทย เว้นแต่ อากาศยานราชการหรือในราชการทหาร , ขอลงฉุกเฉิน ,ขอลงทางเทคนิค ,ช่วยเหลือทางมนุษยธรรม การแพทย์ ,รับส่งคนไทยกลับบ้าน ,ขนส่งสินค้า และขนส่งบุคคลตามข้อ 3


ข้อ 3 การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งทางอากาศยาน สามารถกระทำได้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไข เงื่อนเวลาและหลักเกณฑ์ของผู้มีอำนาจ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ และกฎหมาย ว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อการป้องกันการระบาดของโรคและจัดระเบียบ จำนวนบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรให้สอดคล้องกับความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการคัด กรองและการจัดสถานที่ไว้แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต


สำหรับ 11 กลุ่มอนุญาตให้เข้าไทย เช่น ผู้มีสัญชาติไทย,ผู้ที่นายกรัฐมนตรี อนุญาต,คณะทูต,ผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น ,ผู้ควบคุมยานพาหนะ,คู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรของผู้มีสัญชาติไทย,ผู้มีใบอนุญาตทำงานและคู่สมรสหรือบุตร,นักเรียนหรือนักศึกษาต่างชาติ,ต่างชาติมารับการรักษาในไทย


ข้อ 4 บุคคลผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อ 3 จะต้องปฏิบัติตามแนวทาป้องกันโควิด19 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป


นายจุฬา กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงในประกาศฉบับนี้คือนำวิธีการปฏิบัติตามกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติ ของ ศบค. มาใช้ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH